Przeskocz do treści

Zasady spotkań

Swoją pracę wykonuję z należytą starannością, zgodnie z posiadaną wiedzą oraz kompetencjami przestrzegając standardów merytorycznych   i etycznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Usługi są płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem.

W trakcie pierwszych spotkań  formułowana jest diagnoza oraz określane są podstawowe zasady terapii oraz zakres wymaganej pomocy.

Każdy z Państwa ma prawo uzyskać wyczerpujące informacje dotyczące diagnozy, prognozy, stosowanych metod pracy oraz posiadanych przeze mnie kwalifikacji zawodowych.

Czas trwania pierwszej konsultacji to 60 minut, sesji indywidualnej 50 minut, sesji rodzinnej lub małżeńskiej 80 minut.

Państwa spóźnienia nie wpływają na przedłużenie spotkania.

Z wyprzedzeniem uprzedzam o nieobecności, planowanych przerwach w spotkaniach lub zmianie dnia lub godzin przyjęć. Informuję również o przerwach w pracy wynikających z planowanego urlopu.

W sytuacji nie stawienia się Państwa na wizytę w zaplanowanym wcześniej terminie lub odwołania później niż do godziny 12 dnia poprzedzającego sesję, jest ona płatna w całości.

Kontakt ze mną możliwy  jest pod numerem telefonu: 668044800 oraz drogą mailową: kontakt@renatazych.pl. Proszę pamiętać, że rozmowa telefoniczna lub korespondencja mailowa nie zastąpią spotkania.

W sytuacji spotkań z osobą nieletnią wymagana jest zgoda rodzica/prawnego opiekuna. Dlatego konieczne jest, by na pierwsze spotkanie przyszedł rodzic/prawny opiekun dziecka.

W uzasadnionych merytorycznie przypadkach poproszę o konsultację u innego specjalisty (np. psychiatry, specjalisty uzależnień, neurologa itp.) jeśli uznam to za warunek konieczny kontynuowania spotkań.

Nie wydaję opinii i zaświadczeń celem przestawienia ich innym instytucjom, jeżeli nie służą one ustalonym wcześniej celom terapeutycznym.

Jestem zobowiązana do zachowania tajemnicy wszystkich informacji pochodzących ze spotkań, a także samego faktu udzielania pomocy wobec osób trzecich – np. rodziny. Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób, albo sytuacje określone prawem.

 Prowadzę stałą superwizję swojej pracy. Omawiając swoją pracę z innymi terapeutami dbam o pełną anonimowość pacjentów.